Vad är det egentligen som särskiljer bolag som växer snabbare än andra? Det finns naturligtvis mycket som kan påverka detta, men en väldigt viktig framgångsfaktor för snabbväxande företag är förmågan att förstå och använda sig av data för att bättre förstå sin marknad, sina kunder och annat som påverkar den affärsmässiga prestationen.

"Organisationer som jobbar datadrivet har dubbelt så hög sannolikhet att överträffa sina mål"

Att vara ett datadrivet bolag innebär att en hög grad av beslut i olika situationer och på olika nivåer fattas baserade på fakta (data). Det har gjorts en rad studier genom åren som visar på sambanden mellan att vara bra på detta och de konkreta affärsmässiga och finansiella resultaten. I en stor studie av Deloitte från 2019 fann man exempelvis att organisationer som kännetecknas av en hög grad datadrivna insikter och beslut har dubbelt så hög sannolikhet att överträffa sina mål.

 

5 tips för att jobba mer datadrivet

Att skapa en datadriven organisation handlar inte bara om teknik utan även om processer, människor och den kultur som råder. I en datadriven organisation har medarbetarna tillgång till rätt information och använder sig av den naturligt för att de övertygade om att det leder till bättre resultat, i det enskilda beslutet och i det långa loppet.

Nedan följer våra tips för att komma i gång att jobba mer datadrivet inom sälj och marknad:

  1. Få ordning på er sälj- och marknadsdata. Grunden till att jobba mer datadrivet är att göra data från de system där ni driver era sälj- och marknadsprocesser analyserbar. Vanligast är att man använder en Business Intelligence-plattform för detta som gör det möjligt att vrida och vända på sin data i syfte att se samband, avvikelser och trender. Det är också vanligt att man behöver kombinera data från två eller flera källor för att kunna få svar på frågor som berör en process man jobbar med i fler än ett system. Ett exempel kan vara att man vill kunna se och förstå helheten i en affärsprocess som börjar med en kampanj och en affärsmöjlighet i Hubspot, som slutligen resulterar i en försäljning och en faktura som skickas från Visma. Genom att koppla ihop data från de två källorna skulle man kunna analysera exempelvis exakt vilken ROI man haft per marknadskampanj.

  2. Definiera relevanta nyckeltal. När ni väl gjort er data analyserbar är det viktigt att också definiera nyckeltal som ger överblick och löpande koll på er prestation. Vilka nyckeltal som är relevanta varierar naturligtvis mellan olika branscher, vilka strategier och mål man har, företagets nuläge, marknad, etc. Ett bra sätt att ta fram nyckeltal som sedan faktiskt används - och därmed är relevanta – är att göra det gemensamt i en grupp där samtliga berörda funktioner / team / avdelningar är representerade. Nyckeltal som åskådliggör något som fler än en funktion är delaktiga i är ofta de som blir mest lyckade. Kopplingar ifrån ett sådant gemensamt nyckeltal kan sedan göras till underliggande nyckeltal för en enskild funktion för att tydliggöra sambandet.

  3. Vänta inte på att datan ska bli ”perfekt” innan ni börjar. Den kanske vanligaste anledningen till att man inte kommer till skott med att börja jobba mer datadrivet är att man vill att all data ska vara perfekt. Man kanske har en massa dubbletter av kunder i sitt CRM-system eller någonting annat som man ”bara” ska ordna innan man börjar. Det är väldigt sällan all data är perfekt. Faktum är att värdet av att arbeta mer datadrivet skapas ändå, även om en det finns något datafel här och var. Att börja med att visualisera och se sin data på nya sätt är också något som typiskt höjer datakvaliteten. Plötsligt ser man till exempel att ett visst fält inte är ifyllt på 50% av alla opportunities man har i sitt system och kan därmed agera på det.

  4. Jobba med data literacy i organisationen. Med detta begrepp menas på engelska ‘the ability to read, understand, create, and communicate data as information’ – på svenska har någon myntat uttrycket att ’prata data’ som en motsvarighet. Konkret handlar det om att på olika sätt utbilda och lära medarbetarna att använda den data och de nyckeltal som tagits fram på ett naturligt och bekvämt sätt. Helt enkelt att få medarbetarna att prata data med varandra.  

  5. Använd även externa data. Med så mycket data i de egna interna systemen är det ibland lätt att glömma bort att det också är möjligt att inhämta externa data i form av enkäter och undersökningar. Vad tycker våra kunder om våra produkter och tjänster? I vilken riktning rör sig attityderna gentemot oss som leverantör? Hur stor andel av våra kunder skulle rekommendera oss vidare? Denna data är dessutom ofta väldigt intressant att titta på i kombination med den intern data.


Behöver ni hjälp kring enkäter och undersökningar får ni gärna höra av er till vårt systerbolag Smarkit Insights.